image

Systemutveckling för flexibla IT lösningar

August 11, 2021

Strativ

Systemutveckling är en viktig byggsten i vårt moderna samhälle och därför kommer vi titta närmare på vad begreppet innebär och inom vilka områden av IT lösningar som den används. Med andra ord, vad är systemutveckling och vilken nytta har människan utav den.

 

Vad är systemutveckling?

Systemutveckling kallas processen där man utvecklar en IT lösning som ska fungera anpassad till ett visst ändamål, som kan vara av ren organisatorisk karaktär eller ha affärssyfte. Datorsystemet har i uppgift att underlätta administrationen, effektivisera arbetsprocessen, förbättra kommunikationen, skapa fler affärsmöjligheter, knyta samman organisationen, med mera.

image

Process med systemutveckling

Från att beställa till att driftsätta IT lösningar, processen med systemutveckling kan beskrivas enligt följande:

 

1. Beställning

Ta emot en beställning på ett enkelt eller komplext datorsystem, dvs. ett system bestående av hårdvara och mjukvara som behandlar data på ett meningsfullt sätt.

 

2. Kravspecifikation

Skriva en strukturerad kravspecifikation på systemet, med uppgiften att tydligt specificera mått och övriga krav som ställs på den beställda tjänsten eller produkten. De specificerade kraven sammanställs vanligtvis i ett dokument som ger en överblick över beställarens önskemål och krav på användarfunktioner, användarupplevelse, samt övriga potentiella krav som ska framställas.

 

3. Systemering

Genomföra systemering, som är den första praktiska fasen i arbetet med systemutveckling. I systemeringsfasen översätts och bearbetas de specificerade kraven först till funktioner och informationsmodeller. Sedan omvandlas dessa till programenheter och databaser, samt användargränssnitt och gränssnitt mellan program.

Det är av enorm betydelse att genomföra systemering ordentlig, då man lägger en grund för vidare arbete, därför ska man vara fokuserad på logiken i kopplingen mellan kraven och funktioner av IT lösningar.

 

4. Programmera

Programmera eller koda systemet i något av önskvärda programmeringsspråken, som för övrigt växer för varje dag som går och därmed skapar fler möjligheter för oss att utveckla robusta system. Bland dem största och mest användarvänliga programmeringsspråk för arbete med systemutveckling hittar man Python (Django), React JSReact NativeAngularMagentoWoocommerceWordPress, HTML, DevOps, Node.js, CSS, JavaScript.

 

5. Testa

När systemet har programmerats färdigt är det dags att testa det, för att säkerställa bra kvalitet på programvaran. Fokusområden för IT lösningar är duglighet, pålitlighet, stabilitet, kompatibilitet, underhållsmässighet, användbarhet och prestanda.

Trots faktumet att det finns en mängd olika angreppssätt, såväl manuella som automatiserade, alla måste dock leva med insikten att man aldrig kan testa ett program fullständigt, eftersom antalet möjligheter i praktiken är oändliga.

Inom systemutveckling kan man däremot förebygga och hitta fel, buggar eller andra problem, verifiera att systemet uppfyller ställda krav, undersöka huruvida systemet under olika omständigheter beter sig på ett icke önskvärt sätt, samt visa att systemet uppfyller kundernas förväntningar.

 

6. Sätta i drift

Efter att man har genomfört lyckade testningar och åtgärdat eventuella fel, är systemet redo att sättas i drift. När systemet är i drift, kan man på riktigt se hur systemet fungerar och hur det beter sig i drift. Eventuella fel ska rapporteras omgående, analyseras och åtgärdas så snabbt som möjligt.

En skapande process är bästa svaret på frågan om vad är systemutveckling. Det förklarar närmast vad man har och göra med, oavsett om det är systemutveckling Stockholm, London eller Dhaka. Allting börjar med en idé, som blir till koncept, sedan design, för att utvecklas till ett system.

Agil systemutveckling eller Vattenfallsmodellen för IT lösningar?

Arbetet med systemutveckling sker traditionellt enligt olika utvecklingsmetodiker, var och en med sina för- och nackdelar. Det handlar främst om struktur kontra flexibilitet. Oavsett metoden, så är det kommunikationen som spelar stor roll mellan uppdragsbeställaren och utföraren, samt avgör huruvida arbetsflödet i utvecklingsprocessen är smidig och i vilken grad. Med rätt kommunikation kan man

 • Vattenfallsmodellen härrör från 50-talet och är anpassad till strukturerad programmering.
 • Agila metoder är nyare och bygger på att man successivt utvecklar många delleveranser.

Vattenfallsmodellen för systemutveckling

Vattenfallsmodellen är en sekventiell systemutvecklingsprocess där man ser framstegen som ett flöde, i form av ett vattenfall, nedåt. Man applicerar metoden i systemutveckling genom olika faser: förberedelse, etablering, analys, design, konstruktion, test, produktionssättning och underhåll.

Följande steg i nämnd ordning, ska genomgås i processen med systemutveckling för IT lösningar:

 1. Kravspecifikation
 2. Design
 3. Konstruktion (implementation, programmering eller kodning)
 4. Integration
 5. Test och avslutning (verifiering)
 6. Installation
 7. Underhåll

Modellen föreskriver att man ska vara mån om att vara färdig med ett steg innan man påbörjar arbetet med nästa steget.

Fördelar

 • Upptäcker problem tidigt under planeringen som kan spara både tid och pengar
 • Hierarkisk projekt som börjar med A, sen B sen C och sist D.
 • Kostnadskontroll, beställaren (den som betalar) kan besluta i varje steg huruvida projektet ska startas, fortsätta, avslutas eller läggas på is. Ett projekt ska kunna återupptas med hjälp av de dokument som redan gjorts.
 • Resursplanering eller upphandling kan göras mellan stegen. Om kravspecifikationen och designen är tillräckligt bra så ska vem som helst kunna implementera systemet.
 • Det som levereras är testat och är kvalitetssäkrat.
 • Vattenfallsmodellen är även relativt överskådlig och lätt att förstå, detta sparar tid för en projektgrupp då modellen inte behövs förklaras lika ingående i processens start som mindre välkända modeller.
 • Om ett projekt pausas och ska återupptas i framtiden så innebär modellen att dokumentation finns som kan hjälpa till att se var man avslutade sitt arbete och hur långt man kom och vad som ska göras för att få klart projektet.

Nackdelar

 • Vattenfallsmodellen skjuter kvalitetsproblemen framför sig och skapar en ökad risk för senare leverans med fler kvalitetsproblem och ökad kostnad jämfört med iterativa modeller.
 • Testningen av projektet sker i de sista faserna, vilket innebär att om en bugg skulle uppstå, skulle det i sin tur medföra en hel del backtracking (och tillbaka till redan avklarade faser, och det tar både tid och pengar).
 • Vattenfallsmodellen förutsätter att kraven/uppgifterna/features inte kommer att ändras under projektets gång vilket betyder att modellen inte hanterar förändringar.
 • Tidsestimat för arbetet kan bli felberäknat i och med att metoden inte nyttjar ständiga avstämningar.
 • Ett förändringsförslag (tilläggsbeställning) måste gå igenom flera steg för att genomföras.
 • Det blir många dokument. Flera av dem är nödvändiga, andra dokument kanske inte kommer att läsas.
 • Oftast är datasystem mycket mer komplexa än vad ett hus är att bygga så denna modell kan bara användas till viss del i projekt för datasystem.

 

Agil systemutveckling för IT lösningar

*Systemutveckling med agila metoder eller agil systemutveckling är ett samlingsnamn för ett antal systemutvecklingsmetoder som kan användas vid programvaruutveckling, även kallade lättrörliga metoder eller iterativa metoder. Metoderna följer den filosofi och de principer som formulerades i Manifestet för agil systemutveckling*, 2001 av en grupp programmerare.

Agil systemutveckling – iterativa metoder

Agil-systemutveckling.jpg

De hade reagerat på fallerade IT-utvecklingsprojekt som är fastlåsta vid orealistiska projektplaner, och lider av allt för byråkratiserade dokumentation istället för uppvisande av resultat, och av allt för detaljerade kravspecifikationer och omfattande kontraktskrivande istället för fungerande kommunikation mellan kund och leverantör.

Jämfört med traditionella systemutvecklingsmetoder såsom vattenfallsmodellen representerar de mer flexibla sätt att arbeta. Agile är engelska och betyder smidig, vig, lättrörlig, jämför agility.

En grundtanke i agil systemutveckling för IT lösningar är att arbetet bedrivs inkrementellt och iterativt. Det innebär att fungerande delleveranser av funktionalitet sker regelbundet enligt ett schema, samt att planer och metoder löpande utvärderas och förbättras.

Ändamålsenlig och användarcentrerad utveckling eftersträvas genom ett nära samarbete under hela utvecklingstiden med täta och regelbundna möten mellan utvecklare och beställare/mottagare. Man formulerar tidigt mål och visioner, istället för att arbeta mot hårda och detaljerade tekniska krav. Den detaljerade kravspecifikationen blir ett slutresultat av utvecklingsprojektet istället för ett ingångsvärde.

Det agila synsättet anser att det oftare är människor och kommunikation än verktyg och formella dokument som löser problem under arbetet med systemutveckling.

En annan central grundtanke är att minimera risken för att en stor del av ett system befinner sig i ett halvfärdigt läge och inte kan leverera nytta. Agil systemutveckling gör det möjligt för beslutsfattare att få ett bättre underlag inför beslut om att tillföra ytterligare resurser till ett projekt.

Exempel på ett antal “lättrörliga metoder” för agil systemutveckling är Feature Driven Development (FDD), Adaptive Software Development, Dynamic Systems Development Method (DSDM), Scrum, Extrem programmering (XP), Lean Software Development, Crystal och Nightly build.

Tolv grundprinciper för agil systemutveckling för IT lösningar är följande:

 • Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull mjukvara.
 • Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.
 • Leverera fungerande programvara ofta med tidsskala från ett par veckor till ett par månader, med en förkärlek till den kortare tidsskalan.
 • Affärsfolk och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet.
 • Bygg upp projektet runt motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på dem för att få jobbet gjort.
 • Den mest effektiva metoden för att förmedla information till och inom ett utvecklingsteam är konversation på plats mellan individerna (en: face-to-face).
 • En fungerande programvara är det huvudsakliga måttet på framsteg inom systemutveckling.
 • Agila processer främjar en hållbar utveckling. Sponsorer, utvecklare och användare ska kunna hålla en jämn utvecklingstakt på obestämd tid.
 • Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och god design ökar flexibiliteten.
 • Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande.
 • Bäst arkitektur, krav och design framträder ur självorganiserande team.
 • Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt, och justerar och anpassar sitt beteende därefter.

IT lösningar för företag med agil systemutveckling på Strativ AB

Vi på Strativ har en bred erfarenhet inom agil systemutveckling med kunder och IT lösningar från olika branscher, men varje kund är för oss unik. Vi tycker att det ska vara enkelt för dig som kund och enkelt för dina användare, då kundupplevelse är av stort värde för oss!

agil-systemutveckling-pa-Strativ-AB.jpg

Vårt utvecklingsteam, bestående av våra egna Smart Developers, som har kunskaper och erfarenhet inom Python (Django), React JS, React Native, Angular, Magento, Woocommerce, WordPress, HTML, DevOps, Node.js, CSS, JavaScript, garanterar en smidig process, där du som kund kan känna dig trygg och välinformerad om projektets milstolpar. Vi säkerhetsställer projektets utveckling med hjälp av Scrum.

Helhetslösning, effektiv bearbetning, smidig kommunikation och kraftfull distribution är ledstjärnor för agil systemutveckling på Strativ. Vi levererar kostnadseffektiva och flexibla IT lösningar, som ökar konkurrenskraft hos de svenska företagen.

Vi har levererat lösningar inom ett brett spektrum av sektorer, men för att nämna några är: sjukvård, där vi utvecklade ett system bestående av en webbportal och mobil applikation, för Vaccina  i kampen mot Covid-19; samt turistsektorn, där vi utvecklade ett molnbaserat bokningssystem för en av de främsta aktörerna i Sverige inom seglingsturism, More Sailing.

Strativs Smarta utvecklingsmetodik möjliggör en kostnadseffektiv och skalbar systemutveckling. Vi arbetar med kundspecifik webbutveckling, apputveckling, hemsidor och e-handel av hög kvalitet. Du kan läsa mer om våra kundcase för att bilda dig en uppfattning om vårt kapacitet gällande att utveckla system och smarta lösningar.

Har du funderingar kring hur du skulle kunna, med hjälp av digitalisering, öka värdet för din verksamhet, är du välkommen att kontakta oss för att diskutera IT lösningar för företag. Vi älskar att föra smarta samtal och vi är helt dedikerade till vår smarta utveckling. Denna kombination gör oss lösningsorienterade och proaktiva i sökandet efter nya värdeskapande metoder.

Det initiala mötet är alltid kostnadsfritt!

Vi har även expertis att skapa prototyper på olika nivåer under konceptualiseringsfasen. Det innebär att du kan höra av dig till oss, även om du skulle sakna en färdig idé om vad som skulle förbättras. Det enda som behövs är att vi kommunicerar tydligt och har bra förståelse för interna och externa faktorer som kan komma att spela roll i systemutvecklingen.

Utvecklingsteamet på Strativ har erfarenhet utav många olika branscher och därför vässat förståelse om hur olika system kan förbättra dina affärer, dvs. vilka IT lösningar vi behöver utveckla för att öka värdet på din verksamhet. Med hjälp av agil systemutveckling lovar vi en smidig, kostnadseffektiv och flexibel utvecklingsprocess.

Webbutveckling (systemutveckling)

Våra Smart Developers arbetar framgångsrikt med webbutveckling, där vi utvecklar nya och användarvänliga webbsystem inom .NET, Java, PHP, Python, med flera. Vi erbjuder även tjänster där vi tar över förvaltning av befintliga kundunika system.

Webbutveckling-Strativ.jpg

Webbutveckling på Strativ handlar om att utveckla affärskritiska webblösningar med olika typer av integrationer, som specifikt tillgodoser verksamhetens behov. Målet är att med hjälp av vår kostnadseffektiva systemutveckling och flexibla IT lösningar öka värdet på din verksamhet.

Arbete med webbportaler, bokningssystem, kommunikationsplattformar, interna nätverk och dylikt, faller under webbutveckling. Omfattning på projektens storlek, när vi pratar om webbutveckling, kan variera från små enkla projekt till stora komplexa system som kan sträcka sig över en längre tidshorisont.

För att diskutera närmare möjligheterna med webbutveckling för din verksamhet, vänligen kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.

Apputveckling (systemutveckling)

en värld där smartphones är så tillgängliga, samt erbjuder enorma möjligheter för interaktion med privatpersoner, organisationer och företag, där man även kan hantera sina ärenden och organisera sin vardag, allt i en näve, har betydelsen av mobila applikationer ökat markant. Det betyder att apputveckling idag utgör en viktig aspekt i systemutveckling.

Apputveckling-Strativ.jpg

Apputveckling på Strativ är tidsbesparande och smidig. Vårt utvecklingsteam finns där för att se till att dina specificerade krav systematiseras, programmes och testas korrekt, så att applikationen kan i vanlig ordning driftsättas.

Våra Smart Developers arbetar med webb och native teknologierna integrerade med varandra som möjliggör cross platform apputveckling, dvs att applikationen kan köras på multipla plattformar. Detta skapar förutsättningar för kostnadseffektiv och flexibel systemutveckling av app IT lösningar.

För att diskutera närmare möjligheterna med apputveckling för din verksamhet, vänligen kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.

Hemsidor (systemutveckling)

Interaktion för att skapa affärer blir alltmer digital och företag har chansen att nå ut till sina potentiella kunder i en bredare skara, samtidigt som kunder har lättare för att hitta information om en specifik produkt- eller tjänsteleverantör.

Hemsidor-Strativ.jpg

Detta betyder att företagets hemsida är den viktigaste samlingspunkten för kommunikationen med marknaden. Därför är vi på Strativ dedikerade till att utveckla hemsidor som är relevanta, har genomslagskraft och är högst användarvänliga.

Med vår strategiska och innovativa tillvägagångssätt till agil systemutveckling, kan vi se till att din hemsida blir till ett verksahemtsbärande system, som kommer att generera värdet till din verksamhet.

För att diskutera närmare möjligheterna med hemsidor och andra potentiella IT lösningar för din verksamhet, vänligen kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.

E-handel (systemutveckling)

Möjligheterna som systemutveckling har skapat för e-handel är enorma och idag är det fullt möjligt att handla enkelt och smidig, där produkten är one click away. Detta allt tack vare systemutvecklingen av funktionella webbshoppar.

E-handel-Strativ.jpg

Vårt kreativa utvecklingsteam har lång erfarenhet av både Magento och Woocommerce för utveckling av webbshopar och e-handel plattformar. Användarvänliga, tilltalande och med trygg användarupplevelse är våra webbshoppar perfekta IT lösningar och en säker satsning för din butik.

Vi fokuserar på att skapa konverterade webbshopar med responsiv design i fokus, som ger bästa förutsättningar till framgångsrik e-handel. Vår smarta systemutveckling förenklar handelsprocessen, samt gör resursbesparingar för båda parter i handels interaktionen.

För att diskutera närmare möjligheterna med e-handel för din verksamhet, vänligen kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.

Systemutveckling med Strativ ökar värdet på din verksamhet

Vi är mästare på att skapa synergieffekter och uppnå kostnadseffektivitet när vi utvecklar IT lösningar. Vi arbetar med skräddarsydd och agil systemutveckling med vår expertis utefter dina önskemål.

Vår hybridlösning bestående av projektledning och customer care i Sverige och systemutveckling i Dhaka, Bangladesh, möjliggör att vi kan leverera IT tjänster på den svenska marknaden till förmånliga priser, samtidigt som vi behåller den nordiska kvaliteten när vi levererar.

Detta är första argumentet till varför vi är en pålitlig utvecklingspartner för dig och din verksamhet, gällande systemutveckling som ökar värdet på din verksamhet.

Vårt arbetssätt förenar kreativitet och strategisk kompetens med häftig passion för teknologi och data. Våra värden är integritet, intelligens, positiv energi och entusiasm, som genomsyrar alla delmoment i processen när vi arbetar med systemutveckling.

Förmågan att även arbeta med integration av olika system, ger oss den önskvärda bredden när kunden vill att vi tar över ett befintligt system för att utveckla och integrera det med andra beståndsdelar av systemet. Exempelvis som systemutveckling av webbapplikationer för spårbarhet och RMA-verktyg, som ger bättre kontroll över produktens livscykel och gör direkta besparingar som ökar värdet för verksamheten.

 

Systemutveckling Stockholm

I dag kan vi på Strativ stolt konstatera att den vision som driver oss är verklig. Vi ser att vårt uppdrag med att öka värdet för våra kundföretag lämnar framgångsrika spår. Våra IT lösningar för företag gör våra kunder konkurrenskraftigare. Med kontor i Stockholm, Linköping och Dhaka, med över 50 nöjda anställda och över 100 nöjda kunder, erbjuder vi stolt de lösningar som specifikt tillgodoser kundens behov.


Du kan nå oss via epost, telefon eller besöka vårt kontor om du söker efter systemutveckling Stockholm. Vårt kontor är beläget i centrala Stockholm, närmare bestämt på Olof Palmes gata.

Kundupplevelse är av stort värde för oss och med agil systemutveckling ser vi till att den blir smidig och värdefull!

Låt oss hjälpa dig!

Vill du få reda på mer om våra produkter och tjänster? Då är du varmt välkommen att boka in ett möte med oss! Det är superlätt - du behöver bara fylla i dina kontaktuppgifter, och vi tar hand om resten. Vi ser fram emot att chatta med dig och besvara alla frågor du kan tänkas ha!

Genom att klicka på "Boka möte" godkänner du våra användarvillkor och integritetspolicy.

Eller kontakta mig!

694DF4B8-6BDB-4081-8532-1660A7A5E88C_1_105_c 1.png

Kristoffer Göransson

Försäljningschef