image

System development for flexible IT solutions

August 11, 2021

Strativ

Systemutveckling är en viktig byggsten i vårt moderna samhälle och därför kommer vi titta närmare på vad begreppet innebär och inom vilka områden av IT lösningar som den används. Med andra ord, vad är systemutveckling och vilken nytta har människan utav den.

 

Vad är systemutveckling?

Systemutveckling kallas processen där man utvecklar en IT lösning som ska fungera anpassad till ett visst ändamål, som kan vara av ren organisatorisk karaktär eller ha affärssyfte. Datorsystemet har i uppgift att underlätta administrationen, effektivisera arbetsprocessen, förbättra kommunikationen, skapa fler affärsmöjligheter, knyta samman organisationen, med mera.

image

Process med systemutveckling

Från att beställa till att driftsätta IT lösningar, processen med systemutveckling kan beskrivas enligt följande:

 

1. Beställning

Receive an order in a simple or complex computer system, i.e. a system consisting of hardware and software that processes data in a meaningful way.

 

2. Kravspecifikation

Write a structured requirements specification on the system, with the task of clearly specifying the dimensions and other requirements of the service or product ordered. The specified requirements are usually compiled in a document that provides an overview of the client's wishes and requirements for user functions, user experience, and other potential requirements to be produced.

 

3. Systemering

Genomföra systemering, som är den första praktiska fasen i arbetet med systemutveckling. I systemeringsfasen översätts och bearbetas de specificerade kraven först till funktioner och informationsmodeller. Sedan omvandlas dessa till programenheter och databaser, samt användargränssnitt och gränssnitt mellan program.

Det är av enorm betydelse att genomföra systemering ordentlig, då man lägger en grund för vidare arbete, därför ska man vara fokuserad på logiken i kopplingen mellan kraven och funktioner av IT lösningar.

 

4. Programmera

Programmera eller koda systemet i något av önskvärda programmeringsspråken, som för övrigt växer för varje dag som går och därmed skapar fler möjligheter för oss att utveckla robusta system. Bland dem största och mest användarvänliga programmeringsspråk för arbete med systemutveckling hittar man Python (Django), React JSReact NativeAngularMagentoWoocommerceWordPress, HTML, DevOps, Node.js, CSS, JavaScript.

 

5. Testa

Once the system has been programmed, it is time to test det, för att säkerställa bra kvalitet på programvaran. Fokusområden för IT lösningar är duglighet, pålitlighet, stabilitet, kompatibilitet, underhållsmässighet, användbarhet och prestanda.

Trots faktumet att det finns en mängd olika angreppssätt, såväl manuella som automatiserade, alla måste dock leva med insikten att man aldrig kan testa ett program fullständigt, eftersom antalet möjligheter i praktiken är oändliga.

Inom systemutveckling kan man däremot förebygga och hitta fel, buggar eller andra problem, verifiera att systemet uppfyller ställda krav, undersöka huruvida systemet under olika omständigheter beter sig på ett icke önskvärt sätt, samt visa att systemet uppfyller kundernas förväntningar.

 

6. Sätta i drift

After successful testing and correction of any errors, the the system is ready to be put into operation. När systemet är i drift, kan man på riktigt se hur systemet fungerar och hur det beter sig i drift. Eventuella fel ska rapporteras omgående, analyseras och åtgärdas så snabbt som möjligt.

En skapande process är bästa svaret på frågan om vad är systemutveckling. Det förklarar närmast vad man har och göra med, oavsett om det är systemutveckling Stockholm, London eller Dhaka. Allting börjar med en idé, som blir till koncept, sedan design, för att utvecklas till ett system.

Agil systemutveckling eller Vattenfallsmodellen för IT lösningar?

Arbetet med systemutveckling sker traditionellt enligt olika utvecklingsmetodiker, var och en med sina för- och nackdelar. Det handlar främst om struktur kontra flexibilitet. Oavsett metoden, så är det kommunikationen som spelar stor roll mellan uppdragsbeställaren och utföraren, samt avgör huruvida arbetsflödet i utvecklingsprocessen är smidig och i vilken grad. Med rätt kommunikation kan man

 • The waterfall model dates back to the 1950s and is adapted to structured programming.
 • Agile methods is more recent and is based on the gradual development of many partial deliveries.

 

The Vattenfall model for system development

Vattenfallsmodellen är en sekventiell systemutvecklingsprocess där man ser framstegen som ett flöde, i form av ett vattenfall, nedåt. Man applicerar metoden i systemutveckling genom olika faser: förberedelse, etablering, analys, design, konstruktion, test, produktionssättning och underhåll.

Följande steg i nämnd ordning, ska genomgås i processen med systemutveckling för IT lösningar:

 1. Requirements specification
 2. Design
 3. Construction (implementation, programming or coding)
 4. Integration
 5. Test and completion (verification)
 6. Installation
 7. Maintenance

The model stipulates that you should make sure that you have completed one step before starting work on the next.

Fördelar

 • Identifies problems early in the planning process that can save both time and money
 • Hierarchical project starting with A, then B, then C and finally D.
 • Cost control, the client (payer) can decide at each stage whether to start, continue, end or suspend the project. A project should be able to be resumed using the documents already made.
 • Resource planning or procurement can be done between the steps. If the requirements specification and design are good enough, anyone should be able to implement the system.
 • What is delivered is tested and quality assured.
 • The Vattenfall model is also relatively clear and easy to understand, which saves time for a project team as the model does not need to be explained in as much detail at the start of the process as less familiar models.
 • If a project is paused and is to be resumed in the future, the model means that documentation is available to help see where work was completed and how far it has progressed and what needs to be done to complete the project.

Nackdelar

 • The waterfall model pushes quality problems ahead and creates an increased risk of later delivery with more quality problems and increased cost compared to iterative models.
 • The testing of the project is in the final stages, which means that if a bug were to occur, it would in turn involve a lot of backtracking (and back to already completed phases, and that takes both time and money).
 • The Vattenfall model assumes that the requirements/tasks/features will not change during the course of the project, which means that the model does not handle changes.
 • Time estimates for the work may be miscalculated as the method does not use continuous reconciliation.
 • A change proposal (supplementary order) must go through several steps to be implemented.
 • There will be many documents. Several of them are necessary, others may not be read.
 • Often computer systems are much more complex than building a house, so this model can only be used to a certain extent in computer system projects.

 

Agil systemutveckling för IT lösningar

*Systemutveckling med agila metoder eller agil systemutveckling är ett samlingsnamn för ett antal systemutvecklingsmetoder som kan användas vid programvaruutveckling, även kallade agile methods or iterative methods. The methods follow the philosophy and principles formulated in the The Manifesto for Agile Systems Development*, 2001 by a group of programmers.

Agil systemutveckling – iterativa metoder

Agil-systemutveckling.jpg

They had reacted to failed IT development projects that are locked into unrealistic project plans, and suffer from overly bureaucratised documentation instead of demonstration of results, and from overly detailed requirements specifications and extensive contract writing instead of functioning communication between customer and supplier.

Jämfört med traditionella systemutvecklingsmetoder såsom vattenfallsmodellen representerar de mer flexibla sätt att arbeta. Agile är engelska och betyder smidig, vig, lättrörlig, jämför agility.

En grundtanke i agil systemutveckling för IT lösningar är att arbetet bedrivs inkrementellt och iterativt. Det innebär att fungerande delleveranser av funktionalitet sker regelbundet enligt ett schema, samt att planer och metoder löpande utvärderas och förbättras.

Effective and user-centred development is pursued through close collaboration throughout the development process with frequent and regular meetings between developers and clients/recipients. Goals and visions are formulated early, rather than working towards hard and detailed technical requirements. The detailed requirements specification becomes an end result of the development project rather than an input.

Det agila synsättet anser att det oftare är människor och kommunikation än verktyg och formella dokument som löser problem under arbetet med systemutveckling.

En annan central grundtanke är att minimera risken för att en stor del av ett system befinner sig i ett halvfärdigt läge och inte kan leverera nytta. Agil systemutveckling gör det möjligt för beslutsfattare att få ett bättre underlag inför beslut om att tillföra ytterligare resurser till ett projekt.

Exempel på ett antal “lättrörliga metoder” för agil systemutveckling är Feature Driven Development (FDD), Adaptive Software Development, Dynamic Systems Development Method (DSDM), Scrum, Extrem programmering (XP), Lean Software Development, Crystal och Nightly build.

Tolv grundprinciper för agil systemutveckling för IT lösningar är följande:

 • Our top priority is to satisfy the customer through timely and continuous delivery of valuable software.
 • Welcome changing requirements, even late in development. Agile methods leverage change to the customer's competitive advantage.
 • Delivering working software often on timescales from a few weeks to a few months, with a preference for the shorter timescale.
 • Business people and developers have to work together on a daily basis throughout the project.
 • Build the project around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and rely on them to get the job done.
 • The most effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation between individuals.
 • En fungerande programvara är det huvudsakliga måttet på framsteg inom systemutveckling.
 • Agile processes promote sustainable development. Sponsors, developers and users should be able to maintain a steady pace of development indefinitely.
 • Continuous attention to first-class technology and good design increases flexibility.
 • Simplicity - the art of maximising the amount of work that is not done - is fundamental.
 • The best architecture, requirements and design emerge from self-organising teams.
 • At regular intervals, the team reflects on how it can become more effective, and adjusts and adapts its behaviour accordingly.

IT lösningar för företag med agil systemutveckling på Strativ AB

We at Strativ have a broad experience in agil systemutveckling med kunder och IT lösningar från olika branscher, men varje kund är för oss unik. Vi tycker att det ska vara enkelt för dig som kund och enkelt för dina användare, då kundupplevelse är av stort värde för oss!

agil-systemutveckling-pa-Strativ-AB.jpg

Vårt utvecklingsteam, bestående av våra egna Smart Developers, som har kunskaper och erfarenhet inom Python (Django), React JS, React Native, Angular, Magento, Woocommerce, WordPress, HTML, DevOps, Node.js, CSS, JavaScript, garanterar en smidig process, där du som kund kan känna dig trygg och välinformerad om projektets milstolpar. Vi säkerhetsställer projektets utveckling med hjälp av Scrum.

Complete solution, efficient processing, smooth communication och kraftfull distribution är ledstjärnor för agil systemutveckling på Strativ. Vi levererar kostnadseffektiva och flexibla IT lösningar, som ökar konkurrenskraft hos de svenska företagen.

Vi har levererat lösningar inom ett brett spektrum av sektorer, men för att nämna några är: sjukvård, where we developed a system consisting of a web portal and mobile application, for Vaccina  in the battle with Covid-19; and the tourism sector, where we developed a cloud-based booking system for one of the main players in Sweden in sailing tourism, More Sailing.

Strativs Smarta utvecklingsmetodik möjliggör en kostnadseffektiv och skalbar systemutveckling. Vi arbetar med kundspecifik webbutveckling, apputveckling, hemsidor och e-handel av hög kvalitet. You can read more about our customer cases för att bilda dig en uppfattning om vårt kapacitet gällande att utveckla system och smarta lösningar.

Har du funderingar kring hur du skulle kunna, med hjälp av digitalisering, öka värdet för din verksamhet, är du välkommen att kontakta oss för att diskutera IT lösningar för företag. Vi älskar att föra smarta samtal och vi är helt dedikerade till vår smarta utveckling. Denna kombination gör oss lösningsorienterade och proaktiva i sökandet efter nya värdeskapande metoder.

The initial meeting is always free of charge!

Vi har även expertis att skapa prototyper på olika nivåer under konceptualiseringsfasen. Det innebär att du kan höra av dig till oss, även om du skulle sakna en färdig idé om vad som skulle förbättras. Det enda som behövs är att vi kommunicerar tydligt och har bra förståelse för interna och externa faktorer som kan komma att spela roll i systemutvecklingen.

Utvecklingsteamet på Strativ har erfarenhet utav många olika branscher och därför vässat förståelse om hur olika system kan förbättra dina affärer, dvs. vilka IT lösningar vi behöver utveckla för att öka värdet på din verksamhet. Med hjälp av agil systemutveckling lovar vi en smidig, kostnadseffektiv och flexibel utvecklingsprocess.

Webbutveckling (systemutveckling)

Våra Smart Developers arbetar framgångsrikt med webbutveckling, där vi utvecklar nya och användarvänliga webbsystem inom .NET, Java, PHP, Python, med flera. Vi erbjuder även tjänster där vi tar över förvaltning av befintliga kundunika system.

Webbutveckling-Strativ.jpg

Webbutveckling på Strativ handlar om att utveckla affärskritiska webblösningar med olika typer av integrationer, som specifikt tillgodoser verksamhetens behov. Målet är att med hjälp av vår kostnadseffektiva systemutveckling och flexibla IT lösningar öka värdet på din verksamhet.

Arbete med webbportaler, bokningssystem, kommunikationsplattformar, interna nätverk och dylikt, faller under webbutveckling. Omfattning på projektens storlek, när vi pratar om webbutveckling, kan variera från små enkla projekt till stora komplexa system som kan sträcka sig över en längre tidshorisont.

För att diskutera närmare möjligheterna med webbutveckling för din verksamhet, vänligen kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.

Apputveckling (systemutveckling)

In one world där smartphones är så tillgängliga, samt erbjuder enorma möjligheter för interaktion med privatpersoner, organisationer och företag, där man även kan hantera sina ärenden och organisera sin vardag, allt i en näve, har betydelsen av mobila applikationer ökat markant. Det betyder att apputveckling idag utgör en viktig aspekt i systemutveckling.

Apputveckling-Strativ.jpg

Apputveckling på Strativ är tidsbesparande och smidig. Vårt utvecklingsteam finns där för att se till att dina specificerade krav systematiseras, programmes och testas korrekt, så att applikationen kan i vanlig ordning driftsättas.

Våra Smart Developers arbetar med webb och native teknologierna integrerade med varandra som möjliggör cross platform apputveckling, dvs att applikationen kan köras på multipla plattformar. Detta skapar förutsättningar för kostnadseffektiv och flexibel systemutveckling av app IT lösningar.

För att diskutera närmare möjligheterna med apputveckling för din verksamhet, vänligen kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.

Hemsidor (systemutveckling)

Business interaction is becoming increasingly digital and companies have the chance to reach out to a wider range of potential customers, while customers have an easier time finding information about a specific product or service provider.

Hemsidor-Strativ.jpg

Detta betyder att företagets hemsida är den viktigaste samlingspunkten för kommunikationen med marknaden. Därför är vi på Strativ dedikerade till att utveckla hemsidor som är relevanta, har genomslagskraft och är högst användarvänliga.

Med vår strategiska och innovativa tillvägagångssätt till agil systemutveckling, kan vi se till att din hemsida blir till ett verksahemtsbärande system, som kommer att generera värdet till din verksamhet.

För att diskutera närmare möjligheterna med hemsidor och andra potentiella IT lösningar för din verksamhet, vänligen kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.

E-handel (systemutveckling)

The possibilities that system development has created for e-commerce are enormous and today it is quite possible to shop easily and smoothly, where the product is one click away. All this thanks to the system development of functional web shops.

E-handel-Strativ.jpg

Our creative development team har lång erfarenhet av både Magento och Woocommerce för utveckling av webbshopar och e-handel plattformar. Användarvänliga, tilltalande och med trygg användarupplevelse är våra webbshoppar perfekta IT lösningar och en säker satsning för din butik.

Vi fokuserar på att skapa konverterade webbshopar med responsiv design i fokus, som ger bästa förutsättningar till framgångsrik e-handel. Vår smarta systemutveckling förenklar handelsprocessen, samt gör resursbesparingar för båda parter i handels interaktionen.

För att diskutera närmare möjligheterna med e-handel för din verksamhet, vänligen kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.

Systems development with Strativ adds value to your business

Vi är mästare på att skapa synergieffekter och uppnå kostnadseffektivitet när vi utvecklar IT lösningar. Vi arbetar med skräddarsydd och agil systemutveckling med vår expertis utefter dina önskemål.

Vår hybridlösning bestående av projektledning och customer care i Sverige och systemutveckling i Dhaka, Bangladesh, möjliggör att vi kan leverera IT tjänster på den svenska marknaden till förmånliga priser, samtidigt som vi behåller den nordiska kvaliteten när vi levererar.

Detta är första argumentet till varför vi är en pålitlig utvecklingspartner för dig och din verksamhet, gällande systemutveckling som ökar värdet på din verksamhet.

Our approach combines creativity and strategic skills with a fierce passion for technology and data. Our values are integrity, intelligence, positive energy and enthusiasm, which permeate every part of the process when working on systems development.

The ability to also work with integration av olika system, ger oss den önskvärda bredden när kunden vill att vi tar över ett befintligt system för att utveckla och integrera det med andra beståndsdelar av systemet. Exempelvis som systemutveckling av webbapplikationer för spårbarhet och RMA-verktyg, som provides better control over the product lifecycle and makes direct savings that add value to the business.

 

Systemutveckling Stockholm

I dag kan vi på Strativ stolt konstatera att den vision som driver oss är verklig. Vi ser att vårt uppdrag med att öka värdet för våra kundföretag lämnar framgångsrika spår. Våra IT lösningar för företag gör våra kunder konkurrenskraftigare. Med kontor i Stockholm, Linköping och Dhaka, med över 50 nöjda anställda och över 100 nöjda kunder, erbjuder vi stolt de lösningar som specifikt tillgodoser kundens behov.

Du kan nå oss via epost, telefon eller besöka vårt kontor om du söker efter systemutveckling Stockholm. Vårt kontor är beläget i centrala Stockholm, närmare bestämt på Olof Palmes gata.

Kundupplevelse är av stort värde för oss och med agil systemutveckling ser vi till att den blir smidig och värdefull!

Let us help you!

Then you are most welcome to book a meeting with us! It's super easy - just fill in your contact details and we'll take care of the rest. We look forward to chatting with you and answering any questions you may have!

By clicking on "Book a meeting" you accept our terms of use and privacy policy.

Or contact me!

694DF4B8-6BDB-4081-8532-1660A7A5E88C_1_105_c 1.png

Kristoffer Göransson

Head of Sales